Avtalevilkår

Avtalevilkår bekreftes ved leie av lager

Kjøpsvilkår

 • Leietaker forplikter seg til å ha sine eiendeler forsikret under lagringsperioden.
 • Leietaker forplikter seg å informere Bodø Minilager AS om enhver endring i fakturaadresse, telefon eller annen kontaktinformasjon.
 • Leieprisene justeres pr. 01 januar hvert år i samsvar med konsumprisindeks.
 • Oppsigelsestid: Senest 1 måned som regnes fra den første i mnd. etter at oppsigelse er levert. 
 • Betalingsbetingelser: Ved månedsleie forskuddsvis den 1-første hver måned.
 • Leietid beregnes pr. påbegynte måned.
 • Utleier tar ikke ansvar for varer, personlig eiendom eller annet som lagres. Dette betyr også at utleier ikke er ansvarlig for direkte eller indirekte tap av som følge av skader på gjenstander tilhørende leietaker, tredjepart eller kunder av denne, og har heller ikke ansvar for tap som måtte oppså på leietakers eiendeler ved vannlekkasje, brann, tyveri, fukt, støv, skadedyr m.m.
 • Ved opphør av leieforholdet må leietaker besørge rydding og vasking av lagerrommet, samt fjerne alle sine eiendeler. Leid areal anses ikke som fraflyttet før rydding og vasking er gjennomført. Om arealet ikke anses tilstrekkelig rengjort, kan utleier kreve leietaker for kostnadene med rengjøring. 
 • Partene avtaler med dette at utleier har pant i alle gjenstander som ikke kan registreres i et realregister etter pantelovens §3-2 om håndpant. Pantet gjelder alt innhold i lager som sikkerhet for tapt leie, purregebyr, rydding, søksmål og eventuelt kostnader ved utkastelse iht kontrakten. Leietaker gir utleier ugjenkallelig fullmakt til å avhende eiendelen i leieobjektet dersom leietaker utøver mislighold av denn avtalen.

Ved mislighold av avtalen og/eller uteblivelse av betaling gjelder også følgende:

 • Dersom krav ikke er oppgjord innen 4 uker etter forfall, er leieavtalen hevet fra utleier sin side uten ytterligere varsel. Leietakers adgang til arealet stenges av uten varsel inntil det skyldige beløp er betalt.
 • Inkassoselskapet Kravia AS vil foreta videre inndrivelse av kravet med de kostnader dette medfølger for leietaker.
 • Blir leien ikke betalt innen 14 dager etter at betalingsvarsel er sendt, akseptere leietaker at utleier kan kreve tvangssalg uten søksmål etter tvangfullbyrdelsesloven §4-18 og §8-2. Leietaker aksepterer også at utleier kan kreve utlevering/tvangsfravikelse (utkastelse) uten søksmål, jfr. Tvangsfullbyrdelsesloven §4-18 og §13-2, tredje ledd pkt. a. Videre vedtar leietaker at utlevering/tvangsfravikelse kan kreves når leietiden er løpt ut, jfr. Tvangfullbyrdelsesloven §13-2, pkt. b.

 

 

Bruk av Lagerrommet:

 • Lagerrommet kan kun benyttes til oppbevaring. Det er ikke tillatt å oppbevare eksplosiver, brann- eller miljøfarlige stoffer, mat/dyremat eller på noen annen måte skadelig gods i lagerromet. Bodø Minilager AS påtar seg intet ansvar for det som oppbevares, herunder oppsyn, tilsyn, overvåking og lignende. Bodø Minilager AS påtar seg videre intet ansvar for skader eller tap av de oppbevarende eiendelene. Leietaker plikter til å informere Bodø Minilager AS dersom spesielt tunge gjenstander/varer skal oppbevares. Leietaker skal behandle lagerrommet og eiendommen for øvrig med tilbørlig aktsomhet. Leietaker er ikke berettiget til å foreta noen form for permanente endringer eller installasjoner i lageret. Hensetning av gjenstander eller søppel utenfor lageret eller i felles gang er forbudt. såfremt det skjer skade på lageret er leietaker ansvarlig dersom det kan bevises at han eller noen han er ansvarlig for, er årsaken til skaden.

 

Adgang og innsyn

 • Leietaker har adgang til lageret 24 timer i døgnet, dersom annet ikke er avtalt. Leietaker er selv ansvarlig for å holde sitt lagerrom avlåst. Bodø Minilager AS har rett til å skaffe seg adgang til lagerrommet i tilfelle vedvarende skyldig leie, reparasjon eller tilsyn med eiendommen, eller ved mistanke om skade eller ødeleggelse.